Politică de confidențialitate

INFORMARE PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA

LEGEA 677/2001, modificată la zi, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Denumită în continuare ”Legea”

Operatorul de date este A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (“Menarini”), Via Sette Santi no. 3, 50131, Florenţa, Italia, tel. +39 055 56801.

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale prin intermediul website-ului nostru: www.genuinepriligy.com („Website”) este realizată în conformitate cu Legea, incluzând profilurile de securitate şi confidenţialitate ale datelor personale şi în concordanţă cu Politica de confidenţialitate a Website-ului, care este disponibilă pe Website-ul amintit.

Dacă ne solicitaţi prin e-mail informaţii referitoare la website sau la conţinuturile acestuia, vă vom prelucra datele cu caracter personal (adresa de e-mail şi orice alte date pe care doriţi să ni le furnizaţi) exclusiv pentru gestionarea solicitărilor amintite. În acest caz, singura dată personală care vă va fi solicitată pentru a permite gestionarea cererilor dumneavoastră este adresa dumneavoastră de e-mail. Furnizarea altor detalii (cum ar fi numele sau prenumele) nu este nici necesară, nici obligatorie.

Dacă ne furnizaţi date cu caracter personal ale unor terţe părţi, trebuie să vă asiguraţi că această comunicare se face în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi în special cu prevederile Legii; de exemplu, puteţi furniza date cu caracter personal ale unor terţe părţi numai după ce le-aţi informat pe acestea în mod corespunzător şi aţi obţinut consimţământul lor expres cu privire la prelucrarea datelor, conform Legii. Noi prezumăm faptul că dumneavoastră ne furnizați propriile date personale și nu pe ale unor terți, societatea noastră neavând posibilitatea să verifice dacă datele personale furnizate într-adevăr vă aparțin sau nu. Furnizarea către noi a unor date personale care nu vă aparțin se află exclusiv în sarcina și responsabilitatea dumneavoastră, urmând să răspundeți direct și personal în măsura în care nu aveți acordul/acceptul persoanei căreia îi aparțin de fapt datele personale procesate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu procedurile şi raţiunile corelate cu scopurile menţionate mai sus, in limitele permise de dumneavoastră, cu şi fără ajutorul mijloacelor electronice, inclusiv prin trecere pe suport de hârtie, şi sunt păstrate numai în perioada necesară realizării scopului specificat.

Numai personalul intern al Menarini delegat cu prelucrarea va avea acces la datele personale ale dumneavoastră.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate, cu acordul dumneavoastră expres, şi unor terți furnizori de servicii numai in scopul realizării de servicii de natură tehnică destinate scopurilor menţionate mai sus.

În calitate de ”persoană vizată”, vă puteţi exercita în orice moment drepturile care vă sunt recunoscute conform Legii, in special cele cu privire la:

- dreptul de acces la date potrivit căruia aveți dreptul de a obține de la noi, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către noi.

- dreptul de opoziție potrivit căruia aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

- dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia aveți dreptul de a obține de la noi, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă Legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b) de mai sus, dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale potrivit căruia aveți dreptul de a cere și de a obține: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității dumneavoastră, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința dumneavoastră, care vă afectează în mod semnificativ, decaă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la litera a).

- dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor care v-au fost încălcate.

Pentru a vă exercita drepturile garantate de Lege şi pentru a consulta lista actualizată a persoanelor îndreptăţite să acceseze datele dumneavoastră, vă puteţi adresa Operatorului de date cu caracter personal care poate fi contactat fie la adresele indicate mai sus, fie la adresa de e-mail: terms@genuinepriligy.com.